User Tools

Site Tools


home2977

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2977 [2018/12/20 01:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ CDP ở Alaska, Hoa Kỳ </p> <p> &#​39;<​i>​ Chisana <b> (cũng </b> Shushanna <b>) (</​b></​i><​b>​ Tsetsaan&#​39;​ Na </b> ở Ahtna) là một thị trấn ma địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) trong Khu vực điều tra dân số Valdez-Cordova ở bang Alaska của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, <sup id="​cite_ref-GR2_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ dân số của CDP là 0. Tên tiếng Anh Chisana bắt nguồn từ tên Ahtna Athabascan <b> Tsetsaan &#​39;​Na&#​39;​ </​b>​nghĩa là &​quot;​sông đồng&​quot;​ (không bị nhầm lẫn với &​quot;​sông đồng&​quot;​ con sông được gọi bằng tiếng Anh là sông Đồng). Sông Chisana nối với sông Nabesna ở phía bắc Northway Junction, Alaska, để tạo thành sông Tanana, một nhánh chính của sông Yukon. <sup id="​cite_ref-DeLorme_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Sân bay Chisana bao gồm một đường băng cỏ và sỏi, phần lớn được phục vụ bởi các chuyến bay từ Tok , Alaska. </​p><​p>​ Năm 1985, cộng đồng được liệt kê là <b> Khu lịch sử Chisana </b> trên Sổ đăng ký Địa danh Lịch sử Quốc gia với tư cách là một quận lịch sử. <sup id="​cite_ref-NRHP1_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​br/>​ Năm 1998, <b> Khu vực lịch sử khai thác Chisana </b> , bao gồm cộng đồng và một khu vực rộng 27.000 mẫu Anh (11.000 ha) nằm một phần trong Khu điều tra dân số Valdez-Cordova và một phần trong Khu vực điều tra dân số Đông Nam Fairbanks, đã được liệt kê trên Sổ đăng ký quốc gia về các địa điểm lịch sử. <sup id="​cite_ref-NRHP2_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ ] chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, CDP có tổng diện tích là 86,7 dặm vuông (225 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 86,7 dặm vuông (225 km <sup> 2 </​sup>​) của nó là đất và 0,1 dặm vuông (0,26 km <sup> 2 </​sup>​) của nó là nước. Tổng diện tích là 0,10% nước. Chisana là cộng đồng cao nhất ở Alaska với độ cao 3.318 feet (1.011,3 mét) so với mực nước biển. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Chisana lần đầu tiên xuất hiện trên Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 1920. Nó xuất hiện hai lần nữa vào năm 1930 và 1940. Nó sẽ không xuất hiện trở lại cho đến năm 2000, khi nó được tạo ra một địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP). Tuy nhiên, trong cả năm 2000 và 2010, nó báo cáo không có cư dân. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-nris-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Dịch vụ công viên quốc gia (2010-07-09). &​quot;​Hệ thống thông tin đăng ký quốc gia&​quot;​. <i> Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử </i>. Dịch vụ Công viên Quốc gia. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=National+Register+of+Historic+Places&​rft.atitle=National+Register+Information+System&​rft.date=2010-07-09&​rft.au=National+Park+Service&​rft_id=http%3A%2F%2Fnrhp.focus.nps.gov%2Fnatreg%2Fdocs%2FAll_Data.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChisana%2C+Alaska"​ class="​Z3988"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-ARCombinedNote-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Luật pháp và thông lệ của liên bang và tiểu bang hạn chế quyền truy cập chung vào thông tin liên quan đến vị trí cụ thể của tài nguyên này. Trong một số trường hợp, điều này là để bảo vệ các địa điểm khảo cổ khỏi sự phá hoại, trong khi trong các trường hợp khác, nó bị hạn chế theo yêu cầu của chủ sở hữu. Xem: <cite id="​CITEREFKnoerlMillerShrimpton1990"​ class="​citation">​ Knoerl, John; Miller, Diane; Tômton, Rebecca H. (1990), <i> Hướng dẫn hạn chế thông tin về tài nguyên lịch sử và tiền sử </​i>​Bản tin đăng ký quốc gia (29), Dịch vụ công viên quốc gia, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, OCLC 20706997 </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Guidelines+for+Restricting+Information+about+Historic+and+Prehistoric+Resources&​rft.series=National+Register+Bulletin&​rft.pub=National+Park+Service%2C+U.S.+Department+of+the+Interior&​rft.date=1990&​rft_id=info%3Aoclcnum%2F20706997&​rft.aulast=Knoerl&​rft.aufirst=John&​rft.au=Miller%2C+Diane&​rft.au=Shrimpton%2C+Rebecca+H.&​rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fguidelinesforres00knoe&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChisana%2C+Alaska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​. </​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR2-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChisana%2C+Alaska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-DeLorme-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ <i> Alaska Atlas &amp; Gazetteer </i> (lần thứ 7). Yarmouth, Maine: DeLorme. Năm 2010, trang 98 &amp; ndash, 99, 109. ISBN 97-0-89933-289-5. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Alaska+Atlas+%26+Gazetteer&​rft.place=Yarmouth%2C+Maine&​rft.pages=98%26ndash%2C+99%2C+109&​rft.edition=7th&​rft.pub=DeLorme&​rft.date=2010&​rft.isbn=978-0-89933-289-5&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChisana%2C+Alaska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-NRHP1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Đề cử NRHP cho Khu lịch sử Chisana&​quot;​. Dịch vụ công viên quốc gia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=NRHP+nomination+for+Chisana+Historic+District&​rft.pub=National+Park+Service&​rft_id=https%3A%2F%2Fnpgallery.nps.gov%2FNRHP%2FGetAsset%2FNRHP%2F85002999_text&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChisana%2C+Alaska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử - ALASKA (AK), Quận Valdez-Cordova&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=National+Register+of+Historical+Places+-+ALASKA+%28AK%29%2C+Valdez-Cordova+County&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nationalregisterofhistoricplaces.com%2FAK%2Fvaldez%252dcordova%2Fstate.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChisana%2C+Alaska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-NRHP2-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Đề cử NRHP cho Cảnh quan khai thác lịch sử Chisana&​quot;​. Dịch vụ công viên quốc gia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=NRHP+nomination+for+Chisana+Historic+Mining+Landscape&​rft.pub=National+Park+Service&​rft_id=https%3A%2F%2Fnpgallery.nps.gov%2FNRHP%2FGetAsset%2FNRHP%2F98000436_text&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChisana%2C+Alaska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Sổ đăng ký quốc gia về địa danh lịch sử - ALASKA (AK), Quận Đông Nam Fairbanks&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=National+Register+of+Historical+Places+-+ALASKA+%28AK%29%2C+Southeast+Fairbanks+County&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nationalregisterofhistoricplaces.com%2FAK%2Fsoutheast%2Bfairbanks%2Fstate.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChisana%2C+Alaska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Các thành phố Alaska theo độ cao cao nhất. Truy cập 2011-06-24. </​span>​ </li> <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Điều tra dân số <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 6 tháng 6, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChisana%2C+Alaska"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> </​ol></​div></​div>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​    <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1267 Cached time: 20181212044048 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.704 seconds Real time usage: 0.905 seconds Preprocessor visited node count: 9819/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 125660/​2097152 bytes Template argument size: 13739/​2097152 bytes Highest expansion depth: 19/40 Expensive parser function count: 2/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 24114/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 2/400 Lua time usage: 0.326/​10.000 seconds Lua memory usage: 8.12 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 800.457 ​     1 -total ​ 73.11% ​ 585.252 ​     5 Template:​Infobox ​ 42.91% ​ 343.456 ​     2 Template:​Infobox_NRHP ​ 40.31% ​ 322.687 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 15.16% ​ 121.376 ​     1 Template:​Address_Restricted ​ 14.20% ​ 113.701 ​     1 Template:​Address_restricted/​Reference_note ​ 13.88% ​ 111.124 ​     1 Template:​Citation ​  ​7.68% ​  ​61.493 ​     1 Template:​Short_description ​  ​7.66% ​  ​61.275 ​     1 Template:​Reflist ​  ​5.92% ​  ​47.406 ​     9 Template:​Both --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​105671-0!canonical and timestamp 20181212044047 and revision id 866119349 ​ --> </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​ 
 +Mẫu ghế sofa góc chữ L chất liệu da tổng hợp chân inox 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<br /><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Sofa da không còn quá xa lạ với người Việt Nam. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những bộ ghế sofa da ở những căn hộ chung cư hiện đại hay trong căn phòng khách gia đình. Sở dĩ nó được người Việt lựa chọn nhiều bởi vì nó có quá nhiều ưu điểm. Với khí hậu ở Việt Nam vào mùa hè sofa da tạo cho bạn cảm giác mát mẻ và êm ái mất hoàn toàn cảm giác nóng bức khi bạn ngồi trên những chiếc <span style="​color:​ #​0000ff;">​ghế sofa</​span>​ sử dụng chất liệu khác. Ngoài ra sofa da còn được tin dùng bởi chính hình thức vô cùng hiện đại của nó. Chất liệu da tôn lên vẻ hiện đại và tinh tế cho bộ ghế. Đồng thời nó cũng dễ dàng vệ sinh khi bị dính bẩn trong quá trình sử dụng hơn là chất liệu vải nỉ thông thường.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Xem thêm:​ </​span><​strong><​span style="​color:​ #0000ff; font-size: 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu ghế sofa văng chất liệu da kiểu dáng linh động 2016 – Mã: SDV-052</​span></​strong></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Mau_ghe_sofa_goc_chat_lieu_da_tong_hop_cua_Vietnamarch_co_gi_dang_chu_y"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​1. Mẫu ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp của Vietnamarch có gì đáng chú ý ?</​span></​span></​h2><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​11_Ve_kieu_dang"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​1.1. Về kiểu dáng.</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Không màu sắc, hoa văn như các chất liệu nỉ, vài, nhung; chất liệu da tổng hợp chỉ bao gồm những gam màu sắc trung tính đặc trưng, đơn giản nhưng lại mang trên mình vẻ sang trọng, lịch lãm và quý phái. Các thiết kế kiểu dáng bộ ghế sofa da luôn được chăm chút tỉ mỉ nhằm mang lại những bộ ghế đẹp nhất, ấn tượng nhất. Đường nét góc cạnh luôn khỏe khoắn, dứt khoát cùng với kết cấu của các bộ phận được chia theo tỉ lệ rất cân đối hài hòa. Bộ ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp này thực sự là sản phẩm tin dùng của mọi người.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​20595"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-goc-chu-l-chat-lieu-da-tong-hop-chan-inox-ma-sdg-051/​mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-01.jpg"​ data-orig-size="​920,​530"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-01.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-20595 size-full"​ title="​Mẫu ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp - 01" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-01.jpg"​ alt="​Mẫu ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp - 01" width="​920"​ height="​530"/>​Mẫu ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp – 01</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​12_Ve_hinh_khoi"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​1.2. Về hình khối.</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Sản phẩm <span style="​color:​ #​0000ff;">​ghế sofa góc</​span>​ chất liệu da tổng hợp gồm có 3 khối. Các khối đều được chú trọng đầu tư trong từng khâu thực hiện và được gắn kết lại với nhau một cách rất khéo léo.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​20598"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-goc-chu-l-chat-lieu-da-tong-hop-chan-inox-ma-sdg-051/​mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-02.jpg"​ data-orig-size="​920,​535"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-02.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-20598 size-full"​ title="​Mẫu ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp - 02" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-02.jpg"​ alt="​Mẫu ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp - 02" width="​920"​ height="​535"/>​ Mẫu ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp – 02</​span></​p><​h4 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​13_Ve_chat_lieu"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​1.3. Về chất liệu.</​span></​span></​h4><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Với chất liệu da tổng hợp thì bạn sẽ được trải nghiệm sự êm ái, mềm mại, cảm giác thoải mái và thư giãn nhất khi ngồi trên những chiếc ghế sofa da. Ngoài ra, chất liệu da sẽ mang lại sự bền bỉ lâu dài vượt trội hơn hẳn so với các chất liệu khác. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của bộ sofa chất liệu da mà các loại chất liệu vải, nỉ không thể có được.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​img data-attachment-id="​20599"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-ghe-sofa-goc-chu-l-chat-lieu-da-tong-hop-chan-inox-ma-sdg-051/​mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-03.jpg"​ data-orig-size="​920,​523"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-03"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​ wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-03.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-03.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-20599 size-full"​ title="​Mẫu ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp - 03" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​Mau-ghe-sofa-goc-chat-lieu-da-tong-hop-03.jpg"​ alt="​Mẫu ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp - 03" width="​920"​ height="​523"/>​Mẫu ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp – 03</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Không như các chất liệu vải, nỉ, nhung; bạn có thể dễ dàng vệ sinh bộ <span style="​color:​ #​0000ff;">​ghế sofa</​span>​ da trở nên sạch đẹp như mới với chỉ một chiếc vải mềm cùng một chút dầu bóng hoặc có thể sử dụng xi dưỡng da. Với chất liệu da thì càng sử dụng lâu chúng sẽ càng trở nên bóng hơn, đẹp hơn. Bộ ghế sofa da với những gam màu trung tính, thiết kế sang trọng có thể dễ dàng kết hợp với nhiều không gian khác nhau vẫn mang lại vẻ đẹp cho căn phòng. Bạn có thể dễ dàng kết hợp một bộ ghế sofa với các đồ nội thất khác như: bàn trà mặt kính, mặt đá, mặt gỗ… hay những sản phẩm như kệ ti vi, tủ gỗ…</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Thong_so_san_phamghe_sofa_goc_chat_lieu_da_tong_hop"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​2. Thông số sản phẩm ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp.</​span></​span></​h2><​table style="​height:​ 198px;"​ width="​913"><​tbody><​tr><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Thành phần</​strong></​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Sâu (cm)</​strong></​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Dài (cm)</​strong></​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Cao tối thiểu / Cao tối đa (cm)</​strong></​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Chiều Sâu (vị trí ngồi) – (cm)</​strong></​span></​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Khối số 1 ( 2 vị trí ngồi )</​strong></​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​89</​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​190</​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​54/​74</​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​54</​span></​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Khối số 2 ( khối phụ giữa )</​strong></​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​89</​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​35</​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​57/​57</​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​54</​span></​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Khối số 3 ( khối ngoài cùng )</​strong></​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​130</​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​110</​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​96/​96</​span></​td><​td style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​54</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Mua_bo_ghe_sofa_goc_chat_lieu_da_tong_hop_o_dau"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​3. Mua bộ ghế sofa góc chất liệu da tổng hợp ở đâu?</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch đã chính thức ra mắt và phân phối sản phẩm tại các showroom và cửa hàng thuộc các hệ thống trên toàn quốc với hàng ngàn mẫu Sofa gia đình, Sofa phòng khách, Sofa văn phòng, Sofa góc, Sofa da, Sofa nỉ, Sofa vải, Sofa đơn, Sofa văng, Sofa cổ điển, Sofa hiện đại, Sofa cafe, Sofa Karaoke, Sofa gỗ, Bàn trà, Tủ tivi các loại để quý khách hàng thoải mái lựa chọn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Đại lý bán ghế Sofa Miền Bắc tại</​strong>​ :​ Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh,​ Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Showroom ghế Sofa miền Trung tại các tỉnh</​strong>:​ Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hoà, Tỉnh Kom Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Dak Lak.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Cửa hàng ghế Sofa miền Nam tại các tỉnh</​strong>:​ Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh An Giang, Tp. Cần Thơ, Tỉnh Bạc Liêu,​Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Cà mau, Tỉnh Kiên Giang,​ Tỉnh Đồng Nai.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Để tham khảo chi tiết cụ thể cũng như giải đáp mọi thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><​strong>​Công ty TNHH VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​VP:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Tel: 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0904.183.097</​strong>​ (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Website: <​strong>​Vietnamarch.com.vn</​strong></​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ Email: <​strong>​[email protected]</​strong></​spa n></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Tác giả: Nguyễn Mai</​span></​p><​p><​span class="​embed-youtube"​ style="​text-align:​center;​ display: block;"><​iframe class="​youtube-player"​ type="​text/​html"​ width="​840"​ height="​503"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​UFtmFC8bkog?​version=3&​amp;​rel=1&​amp;​fs=1&​amp;​autohide=2&​amp;​showsearch=0&​amp;​showinfo=1&​amp;​iv_load_policy=1&​amp;​wmode=transparent"​ allowfullscreen="​true"​ style="​border:​0;"></​iframe></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​89</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​  ​(function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Mẫu ghế sofa góc chữ L chất liệu da tổng hợp chân inox </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home2977.txt · Last modified: 2018/12/20 01:48 (external edit)